Çarşamba, 20 February, 2019

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

Değerli Katılımcılarımız;

İsagem Eğitim Kurumları olarak hocalarımızın kontrollleri sonucu aşağıda bildirdiğimiz soruların iptali hakkında bakanlığa itirazda bulunulmuştur.

19. Soru: 

14. sorudan 21. soruya kadar olan (21. soru dahil) soruları aşağıda verilen paragrafa göre cevaplayınız.

A sınıfı iş güvenliği uzman belgesi olan Emin Bey sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.) yapan inşaat şirketinin sahibidir. Bu işyerinde 2 inşaat mühendisi, 2 inşaat teknikeri (biri aynı zamanda destek elemanı), 10 sıva ustası çalışmaktadır. Bazı zamanlarda Emin Bey alt işverene sıva işleri yaptırmaktadır.

1 Ocak 2013 tarihinde bu işyerinde ilk defa risk değerlendirmesi yapılmış ve risklerin analizinde kontrol listesi ve matris yöntemi (mevcut kontrol önlemleri ve şiddeti sayısal değerler yerine yorumlarla yapılan risk değerlendirmesi) kullanılmıştır. 5 Ocak 2014 tarihinde ise iskelelerin sökülüp takılması sırasında ramak kala olayı gerçekleşmiştir; ayrıca 6 Ocak 2014’ten itibaren sıva makineleri alınarak yöntem değişikliğine gidilmiştir. Emin Bey işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları sürekli olarak desteklemekte ve takip etmektedir.

Soru:

I- Meslek hastalığı ve iş kazası kayıtları

II- Bu işyerinde daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları

 III- Sağlık ve Güvenlik Dokümanı

 IV- Güvenlik Raporu

Bu işyerinde tehlikeler tanımlanırken yukarıdaki bilgilerden hangisi / hangileri toplanır?

A) I, II, III ve IV              B) I ve II

C) Yalnız I                     D) I, II ve III 

Gerekçe: 05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı R.G.’de yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği”nin, “Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim” başlıklı 8.maddesine göre;

İşveren Emin Bey, işin 6 aydan fazla sürmesi (01.01.2013-06.01.2014) ve sıva işleri için alt yüklenici çalıştırması nedeniyle en az bir sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirmek, sağlık ve güvenlik planı hazırlamak ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne Ek-3’teki bilgileri içeren bildirim yapmakla yükümlüdür. Yani Emin Beyin işyeri için sağlık ve güvenlik dokümanının hazırlanmış olması gerekmektedir.

Aynı Yönetmeliği Tanımlar başlıklı 4.maddesi ğ) bendinde;

Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı,

şeklinde tanımlandığından işyerindeki riskleri (dolayısıyla tehlikeleri) değerlendirmiştir.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı R.G.’de yayınlanan “İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”nin “Tehlikelerin tanımlanması” başlıklı 8.maddesi 1.fıkrasında “(1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.”denilmekte ve fıkranın alt bentlerinde;

j) Meslek hastalığı kayıtları.

k) İş kazası kayıtları

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

Dolayısıyla, 19. sorunun doğru cevap seçeneği I ve II yi içeren (b) şıkkı yerine,    I, II ve III ü içeren (d) şıkkı olmalıdır. Cevap seçeneğinin değiştirilmesi gerekmektedir.

 

53. Soru: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre gerçekleştirilen acil durum planının dokümantasyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunması gereken asgari bilgilerden değildir?

A) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı

B) Bir sonraki yenilenme tarihi

C) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

Gerekçe: 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı R.G.’de yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”nin, “Dokümantasyon” başlıklı 12.maddesi 1.fıkrasına göre;

(1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki

Görüldüğü gibi acil durum planı dokümantasyonunda “Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.”de Yönetmeliğe göre dokümantasyonda belirtilmelidir. Sorunun doğru şıkkı olarak verilen (b) seçeneğinde ise “Bir sonraki yenilenme tarihi” verilmiştir. Geçerlilik tarihi yerine yenilenme tarihi ibaresi konularak, sınav katılımcıları yanıltılmaya çalışılmıştır. Soru ve cevap seçeneklerinin net ve anlaşılır olması ilkesinden sorunun İPTAL edilmesi gerekir.

 

 63. Soru: 

63. sorudan 66. soruya kadar olan (66. soru dahil) soruları aşağıda verilen paragraf ile Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ni dikkate alarak cevaplayınız.

Güven Bey bir inşaat firmasının işverenidir ve yeni bir yapı işine başlayacaktır. Meskûn mahal içerisinde yürütülecek yapı işi 6 ay sürecek ve devamlı olarak 10 çalışan istihdam edilecektir. Ayrıca Güven Bey işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde ve asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iki alt işverenle anlaşmıştır. Buna göre aynı yapı alanında bir işveren ile iki alt işveren bulunacaktır.

Soru: Güven Bey’in sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirme ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılması gereken yapı işine ilişkin bildirimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

Sağlık ve güvenlik koordinatörü

Bildirim

A)

Görevlendirmesi gerekmektedir.

Yapması gerekmemektedir.

B)

Görevlendirmesi gerekmemektedir.

Yapması gerekmemektedir.

C)

Görevlendirmesi gerekmektedir.

Yapması gerekmektedir.

D)

Görevlendirmesi gerekmemektedir.

Yapması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekçe: 05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı R.G.’de yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği”nin, “Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim” başlıklı 8.maddesine göre;

“MADDE 8 – (1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

(3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve Ek-2’deki listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.

(4) İşveren veya proje sorumlusu;

1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği,

2) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,

durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.”

İşveren Güven Bey, yapı işinin 6 ay süreceği ve iki alt işverenle çalışacağı için en az bir sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirmek, sağlık ve güvenlik planı hazırlamak ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne Ek-3’teki bilgileri içeren bildirim yapmakla yükümlüdür.

Dolayısıyla, 63. sorunun doğru cevap seçeneği a şıkkı yerine c şıkkı olmalıdır. Cevap seçeneğinin değiştirilmesi gerekmektedir.

 

72. Soru: 

I- Başlık, mevsimlik giysi ve ayakkabı gibi olumsuz atmosferik koşullarda kullanılanlar

II- Bulaşık eldivenleri gibi su ve ıslanmada kullanılanlar

III- Eldiven gibi ısıya karşı kullanılanlar

IV- Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarma ve korunması amacıyla imal edilen ve sürekli kullanılmayanlar

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri bu Yönetmelik kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar arasında yer almaktadır?

A) Yalnız IV                   B) II ve IV

C) I, II ve IV                   D) I, II, III ve IV

Gerekçe: 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı R.G.’de yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik”nin, “Kapsam” başlıklı 2.maddesi 2.fıkrasına göre;

(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz.

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular,

ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,

d) Spor ekipmanı,

e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,

f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar.

ve Yönetmelik Ek-2’de verilen “Kişisel Koruyucu Donanım Listesi” 5. bendinde sıralanan el ve kol koruyucuları arasında 5.1.4. Sıcaktan ve soğuktan ibaresi bulunmaktadır.

5. EL VE KOL KORUYUCULARI

5.1.Özel koruyucu eldivenler:

5.1.1       Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)

5.1.2.      Kimyasallardan

5.1.3.      Elektrikten

5.1.4.      Sıcak ve soğuktan

“III- Eldiven gibi ısıya karşı kullanılanlar” ilgili Yönetmelik Ek-2 listesine göre; kapsam dışında “Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,” değerlendirilemez, çalışanın sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ısıya karşı kullanılanlar altında değerlendirilmelidir.

Dolayısıyla, 72. sorunun doğru cevap seçeneği I, II, III ve IV ü içeren (d) şıkkı yerine, I, II ve IV ü içeren (c) şıkkı olmalıdır. Cevap seçeneğinin değiştirilmesi gerekmektedir.