Çarşamba, 20 February, 2019

  •   Call center: +90 312 472 42 75
  •   E-mail: bilgi@isagem.com.tr

Değerli Katılımcılarımız;

İsagem Eğitim Kurumları olarak hocalarımızın kontrollleri sonucu aşağıda bildirdiğimiz soruların iptali hakkında bakanlığa itirazda bulunulmuştur.

51. Soru: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 02.01.2014 tarihinde acil durum planı hazırlayan ve aynı tarihte tatbikat yapan tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için aşağıdaki tarihlerden hangisi sırasıyla acil durum planı yenilenmesi ve tatbikat yapılması için mevzuat açısından uygun bir tarihtir?

A) 01.01.2016 / 01.01.2015

B) 03.01.2018 / 01.01.2016

C) 09.01.2015 / 11.01.2015

D) 03.01.2015 / 03.01.2018

Gerekçe: 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı R.G.’de yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”nin, “Acil durum planının yenilenmesi” başlıklı 14.maddesi 2.fıkrasına göre;

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Aynı Yönetmeliğin “Tatbikat” başlıklı 13.maddesi 1.fıkrasına göre;

(1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

Görüldüğü gibi acil durum planı tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 4 yılda bir yenilenir ve tüm işyerlerinde en geç yılda bir tatbikat yapılır. Tehlikeli sınıftaki işyerinde, 02.01.2014 tarihinde hazırlanan acil durum planının en geç 01.01.2018 tarihinde yenilenmesi ve 01.01.2015 tarihinde tatbikat yapılması gerekir. Cevap seçeneklerinde bu tarihler bulunmadığından sorunun İPTAL edilmesi gerekir.

 

56. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kapalı alana giriş öncesinde yapılacak olan risk analiz kontrol listesinde yer alması gereken sorulardan birisi değildir?

A) Havalandırma yeterli mi?

B) Ortam havası test edilmiş mi?

C) Kapalı alan formu yetkili kişiler tarafından onaylanmış mı?

D) Çalışma alanı yeterli bir şekilde işaretlenmiş ve çevrilmiş mi?

Gerekçe: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı R.G.’de yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı R.G.’de yayınlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre;

İşveren, işyerinin güvenli hale getirilmesi ve çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almakla yükümlüdür.

İş iznine tabi olan özellikli çalışma alanlarından olan “Kapalı Alan” çalışmalarında sorunun diğer cevap seçeneklerindeki hususlarla beraber kapalı ortam için uygun kişisel koruyucu donanım sağlanmış mı?, gözlemci var mı? vb. işe kapalı alana özel kontrol sorularının olduğu “Çalışma izni veya formu”nun yetkili kişilerce kontrol edildiği ve onaylanıp onaylanmadığı kontrol listesinde bulunacak sorulardandır. Bu nedenle, sorunun bütün şıkları doğru olup, İPTAL edilmesi gerekmektedir.

 

64. Soru: Yönetmeliği`ne göre makine ve ekipmanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamyon ve benzeri araçların sürücü mahallinde sadece operatörün bulunmasına izin verilir.

B) Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların geri manevraları esnasında sesli ve ışıklı uyarıların çalışır durumda olması sağlanır.

C) Her türlü iş ekipmanı için üzerinde kurulu olduğu veya hareket hâlinde olduğu zeminin sağlamlığı kontrol edilir.

D) Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların manevra ve park yerleri ile hareket alanları belirlenir.

Gerekçe: 05.10.2013 tarih ve 28786 sayılı R.G.’de yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği”nin “Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları” başlıklı Ek-4 ün, B) Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar bölümü 57.maddesi;

“57– Tüm araçlar, taşıtlar ve iş makinelerinde operatör kabinlerinde sadece operatörün bulunmasına izin verilir. Ancak kamyon ve benzeri araçların sürücü mahallinde yardımcı sürücü (muavin) bulunmasına müsaade edilebilir.”

Maddeden anlaşıldığı gibi, operatör kabininde sadece operatörün bulunması şartı vardır. Kabinde yardımcı sürücünün bulunması müsaadeye bağlıdır. Bu nedenle, cevap şıklarının tümü doğru olduğundan sorunun İPTAL edilmesi gerekmektedir.